Máy tập cơ tay Impulse PL9023 BICEPS/TRICEPS

Thanh tay cầm góc 45 ° được thiết kế công thái học

Vị trí bắt đầu điều chỉnh cung cấp phạm vi chuyển động rộng

Tay cầm mở rộng chứa nhiều người dùng để tránh chấn thương