Máy tập cơ tay Impulse IF8123 BICEP/TRICEP

Tricep dây cung cấp tiện nghi.

Phong cách tự do và chuyển động linh hoạt.

Danh mục: